Marbit har i över tjugo år framgångsrikt förbättrat Stockholms parker, gator och torg. Vi gör det genom att alltid ge våra uppdragsgivare kvalitet och kunnande.

Anläggningsverksamheten sträcker sig över ett brett spektrum, från markförberedelser med hög precision, hantering av instabil mark, förorenade massor mm, via arbeten under mark, t.ex. anläggning av VA-stammar, vattenledningar, dag- och spillvattenlösningar, till avancerade former ovan mark i betong och mångahanda material. Ett fint exempel på detta är Brovaktarparken på Kungsholmen, som Marbit byggde, och som 2014 tilldelades årets Sienapris ”för omhändertagande av denna bortglömda plats” och Strandtorget, offentlig park vid Bällstaån i Sundbyberg, som invigdes i maj 2017. Läs om Sienapriset.

Kombinationen mark/park, där projektering och färdigställande av attraktiva och väl fungerande grönytor ingår har länge varit ett kärnområde. Denna kompetens bekräftas av att Marbit återkommande fått kundernas förtroende att utföra uppdrag i känsliga miljöer, t.ex. den välkända Vasaparken i Stockholm och den kulturhistoriskt värdefulla parken vid Norra Latin i stadens centrum. 

Till detta har de senaste åren tillkommit ett flertal byggnationer av stimulerande och pedagogiskt utformade lekplatser.